Licence koncového uživatele

PROSÍM ČTĚTE DŮKLADNĚ

TATO DOHODA VYJADŘUJE PODMÍNKY NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ MŮŽETE POUŽÍVAT SOFTWARE ZAKOUPENÝ NA STRÁNKÁCH AGLUMBIK.CZ (dále jako "MODUL") JEHOŽ AUTOREM JE BC. ADAM GLUMBÍK (dále jako "AUTOR").

PŘEČTĚTE SI PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM MODULU.

INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM MODULU VY, VAŠE SPOLEČNOST (souhrnně "VY") PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY.

POKUD NEJSTE OCHOTNI BÝT VÁZÁNI TOUTO DOHODOU, NEINSTALUJTE NEBO JINAK NEPOUŽÍVEJTE MODUL. MODUL CHRÁNÍ RŮZNÁ AUTORSKÁ PRÁVA A JINÁ PRÁVA NA OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. TATO DOHODA JE LICENČNÍ SMLOUVOU, KTERÁ VÁM DÁVÁ OMEZENÁ PRÁVA POUŽÍVAT MODUL A NIKOLIV KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEBO K PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA.

AUTOR SI PONECHÁVÁ VEŠKERÁ PRÁVA, KTERÁ NEJSOU VÝSLOVNĚ UDĚLENA TOUTO DOHODOU.

AUTOR ZAKAZUJE, ZA VŠECH OKOLNOSTÍ, NEOPRÁVNĚNÉ ROZMNOŽOVÁNÍ MODULU NEBO POUŽÍVÁNÍ NELEGÁLNĚ ZÍSKANÉHO MODULU. VYTVÁŘENÍ NELEGÁLNÍCH KOPIÍ MODULU JE ZAKÁZÁNO. JEDINCI, KTEŘÍ PORUŠUJÍ AUTORSKÝ ZÁKON A TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY MOHOU BÝT PŘEDMĚTEM TRESTNÍHO NEBO OBČANSKÉHO STÍHÁNÍ ZE STRANY VLASTNÍKA AUTORSKÝCH PRÁV.


1. Udělení licence
Dle podmínek této dohody vám Autor uděluje nevýhradní licenci k používání Modulu na počítačovém serveru a to jen k účelu provozování elektronického obchodu na internetu. Modul je licencován, není prodáván.

2. Modifikace
Autor vám poskytne opravy chyb, patche, vylepšení nebo jiné aktualizace (souhrnně "Aktualizace") licencovaného modulu po omezenou dobu (1 roku od zakoupení licence). Tyto Aktualizace poskytuje autor v souladu se svým harmonogramem pro vydávání Aktualizací a podmínek stanovených v této dohodě. Všechny aktualizace jsou výhradním majetkem Autora.

3. Vlastnická práva a omezení

 • 3.1 Vlastnictví - Modul a všechny úpravy nebo vylepšení nebo odvozená díla založená na Modulu, ať už vytvořené autorem nebo vámi, a všechna autorská práva, patenty, obchodní tajemství, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví, ochrany vztahující se k jakémukoli aspektu Modulu nebo jakékoli takové úpravě, rozšíření nebo odvozených děl, jsou a zůstanou výhradním majetkem autora. Tato dohoda nepřevádí právo nebo vlastnictví k vám, ale místo toho poskytuje pouze omezená práva stanovená v této dohodě.

 • 3.2 Omezení práv - Na základě této dohody, můžete:

  • a) použít modul na jedné internetové stránce jen pro účely běhu pouze jednoho elektronického obchod

  • b) rozšířit a / nebo upravit funkčnost Modulu vývojem a/nebo instalací dalších modulů Aglumbik.cz

  • c) převést Modul a licence na jinou stranu, pokud druhá strana souhlasí s tím, že přijímá podmínky této dohody. Není-li výslovně stanoveno v této dohodě, nemáte právo používat, vytvářet, sublicencovat, modifikovat, přenášet nebo kopírovat buď původní nebo jakékoliv jiné kopie Modulu nebo toto umožnit někomu jinému. Nesmíte dovolit žádné třetí straně přístup ke zdrojovému kódu modulu. Je zakázáno kopírovat Modul a nainstalovat program pro současné použití na více počítačích.

 • 3.3. Informace o vlastnictví - Nesmíte odstranit, zakázat, upravit nebo manipulovat s texty autorských práv, ochranných známek nebo jiných odkazů na vlastnictví obsažených v kódu Modulu.

 • 3.4 Důvěrnost - Modul obsahuje cenné obchodní tajemství a soukromé informace, které patří autorovi. Musíte je udržovat v tajnosti a chránit před neoprávněným přístupem k programovému kódu, šablonám a informacím, které Autor výslovně označí jako důvěrné nebo které byste měli považovat za důvěrné nebo soukromé.


4. Licenční poplatky a daně

 • 4.1 Licenční poplatek - S ohledem na licenční práva udělená v této dohodě, uhradíte Autorovi licenční poplatky nebo jiné protiplnění za Modul na základě Autorova ceníku. Všechny částky splatné podle tohoto ujednání, je nutné uhradit bez odečtení daní nebo poplatků jakéhokoli druhu.

 • 4.2 Daně a jiné poplatky - Vy odpovídáte za zaplacení (i) daní nebo vládních poplatků, které se vztahují na licencování nebo použití Modulu, (ii) instalační poplatky, a (iii) dovozní nebo vývozní clo nebo podobné poplatky.


5. Záruky, zřeknutí se odpovědnosti a výhradní náhrady

 • 5.1 Poskytování modulu - Tento modul je poskytován "jak je", a tyto záruky nezaručují, že modul bude pracovat bez chyb nebo nepřetržitě nebo že všechny chyby v modulu a dokumentaci budou opraveny. Tyto záruky jsou exkluzivní a nahrazují všechny ostatní vyjádřené nebo předpokládané záruky a podmínky, včetně záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro konkrétní účel.

 • 5.2 Platnost dohody - Tato dohoda nezavazuje Autora k provedení instalace, jakýchkoliv oprav, záplat nebo jiných aktualizací licencovaného Modulu, který je instalován na váš server.


6. Omezení odpovědnosti
Žádná ze stran neponese odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, represivní nebo následné škody ušlého zisku, příjmů nebo dat. Maximální odpovědnost Autora za škody, ať již ve smlouvě či mimo ni nepřekročí poplatky, které jste zaplatili Autorovi za Modul.7. Doba platnosti licence
Licence je platná až do jejího ukončení. Můžete ji sami ukončit kdykoli odstraněním modulu spolu se všemi jeho kopiemi, modifikacemi a sloučenými částmi v jakékoliv podobě. Bude rovněž ukončena za podmínek stanovených jinde v této dohodě, nebo pokud se vám nepodaří splnit jakékoli podmínky této dohody. Souhlasíte s tím, že na základě takového ukončení platnosti odstraníte Modul spolu se všemi jeho kopiemi, modifikacemi a sloučenými částmi v jakékoli podobě.8. Další ujednání
Pokud bude některé ustanovení této smlouvy prohlášeno za neplatné nebo nevymahatelné kterýmkoli soudním orgánem, neruší to platnost zbývajících ustanovení této dohody, která zůstane v plné platnosti a účinnosti. Nesmíte sublicencovat, postoupit nebo převést licenci nebo modul s výjimkou případů výslovně uvedených v této dohodě. Jakýkoli pokus jinak sublicencovat nebo převést některá z práv a/nebo povinností dle této dohody je neplatná. Tato smlouva se řídí platným právem České republiky. Veškeré spory vyplývající nebo v souvislosti s touto dohodou, včetně jakékoli otázky týkající se její existence, platnosti nebo ukončení, musí být vedeny a konečně vyřešeny v rozhodčím řízení v rámci "ICAA" z roku 1993, který je tímto začleněn odkazem do tohoto bodu. Místem případného rozhodčího řízení je určena Ostrava, Česká republika.